Konferencja — Mieszkanie: prawem, przywilejem czy towarem? — CALL FOR PAPERS

Interdyscyplinarna konferencja społeczno-badawcza

Łódzkiego Partnerstwa Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności 
we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim

MIESZKANIE: PRAWEM, PRZYWILEJEM CZY TOWAREM?


20-22 kwietnia 2017 r., Łódź

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej interdyscyplinarnej społeczno-badawczej konferencji organizowanej przez Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności (ŁPP) we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. 
Na tegoroczną konferencję zapraszamy badaczy (reprezentujących: antropologię kulturową, socjologię, pracę socjalną, pedagogikę, psychologię, urbanistykę, geografię, prawo i dziedziny pokrewne), a na równi z nimi praktyków, działaczy i aktywistów, osoby związane zawodowo i wolontaryjnie z sektorem  pomocy społecznej, w tym z sektorem organizacji pozarządowych.
Tematy przewodnie konferencji to:
- mieszkalnictwo socjalne i komunalne – funkcjonowanie tego typu mieszkalnictwa, jego wydolność albo brak efektywności, braki/minusy a plusy, potrzeba tego typu mieszkalnictwa,  jego transformacje, administrowanie, stosunki sąsiedzkie, stosunki przestrzenne, standardy mieszkaniowe,
- mieszkalnictwo wspierane, wspomagane, treningowe – przykłady udane i nieudane, projekty, wdrożenia, 
- pilotażowe i innowacyjne rozwiązania zw. z budownictwem i mieszkalnictwem skierowanym do osób i grup wykluczonych mieszkaniowo/ekonomicznie/społecznie/kulturowo, 
- programy wsparcia, terapii, integracji oparte o pomoc świadczoną w mieszkaniu, w tym programy pilotażowe i tradycyjne – dobre i złe praktyki,
- polityka lokalowa miast – budownictwo, projektowanie, warunki mieszkaniowe, standardy, procedury, 
- prawo, przepisy i procedury administracyjne oraz lokalne praktyki ich wdrażania i stosowania, przestrzeganie oraz interpretacji – dobre i złe praktyki,
- ruchy lokatorskie, ochrona praw lokatorów, zagrożenia praw lokatorskich, walka o prawa lokatorskie,
- zadłużenia czynszowe, eksmisje,
- akcje społeczne, artystyczne i inne, które poruszają problem wykluczenia mieszkaniowego,
- życie w warunkach niemieszkalnych i trudnych.

Prosimy, by nie ograniczać się tylko do kontekstu lokalnego, polskiego, ale by podzielić się wiedzą i doświadczeniami pochodzącymi spoza Polski, a odnoszącymi się do powyższych tematów.
  
Planujemy wydanie monografii pokonferencyjnej w formie darmowej publikacji internetowej (składającej się ze spójnego tematycznie wyboru artykułów, które uzyskały pozytywną recenzję). 

Informacje organizacyjne:
- na streszczenia wystąpień wraz z notką o autorze (do 200 słów) czekamy do 10 lutego 2017 roku.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-maliowy: 
lodzkiepartnerstwopomocy@gmail.com z dopiskiem „konferencja17”.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń.
- Do 20 lutego 2017 roku poinformujemy Państwa o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji.
- 15 marca 2017 r. przedstawimy program konferencji.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i zakwaterowania ani wyżywienia.

Zapraszamy do udziału!Z ramienia ŁPP

Inga Kuźma (kierownik konferencji)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz